ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಜ್ಞಾನ

ಮಾರ್ಚ್ ೧, ೨೦೧೭ರ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ...


ಮೇ ೮, ೨೦೧೬ರ ವಿಶ್ವವಾಣಿಯಲ್ಲಿ...


ಮೇ ೭, ೨೦೧೬ರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ...


ಮಾರ್ಚ್ ೧೩, ೨೦೧೫ರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ...


ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೯, ೨೦೧೪ರ 'ಜನಮಿತ್ರ' (ಹಾಸನ) ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ...


ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೮, ೨೦೧೪ರಂದು, ಒನ್‌ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ...


ಮೇ ೬, ೨೦೧೨ರ ವಿಜಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ...


ಜೂನ್ ೮, ೨೦೧೧ರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪುರವಣಿಯಲ್ಲಿ...


ಜೂನ್ ೬, ೨೦೧೧ರ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಲವಲವಿಕೆ ಪುರವಣಿಯಲ್ಲಿ...


ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೩, ೨೦೧೧ರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪುರವಣಿಯಲ್ಲಿ...

 

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩೦, ೨೦೦೭ರ ಕನ್ನಡಪ್ರಭದಲ್ಲಿ...

badge